Sąd I instancji podzielił też częściowo argumentację pozwanej dotyczącą miarkowania kary umownej wskazując, że kara umowna na poziomie 0.3% wynagrodzenia za całość robót za każdy dzień zwłoki jest karą wysoką a dochodzone roszczenie stanowi ponad 20% wynagrodzenia należnego pozwanej. Z okoliczności ujawnionych w toku postępowania nie wynikało też, by powódka poniosła jakąkolwiek szkodę w związku z nieterminowym wykonaniem zadania przez pozwaną, która wykonała umowę w całości i nie było zastrzeżeń co do jakości wykonanych przez nią robót. Okoliczności te przemawiają za miarkowaniem kary żądanej przez powódkę z mocy art. 484 § 2 KC. W tych warunkach Sąd Okręgowy uznał za usprawiedliwione obniżenie kary umownej do 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień, co skutkowało uwzględnieniem roszczenia do kwoty 102.476 zł (1.067 468,45 x 0,2 x 48 ). dane informacjiSpadkodawczyni była właścicielką nieruchomości położonej we wsi G., gmina P., oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 174, o powierzchni 2,25 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie prowadzi księgę wieczystą nr (...). W dniu 9 października 2007 roku A.B. podarowała tę nieruchomość córce E.K. Na nieruchomości znajdują się parterowy budynek mieszkalny z lat 50 - tych, rozbudowany w latach 90 - tych o powierzchni zabudowy 63,26 m2, obora z lat 90 - tych o powierzchni zabudowy 31,20 m2, drewniana stodoła o powierzchni 100 m2 oraz dwie drewniane szopy. Poza siedliskiem nieruchomość porośnięta jest samosiejkami drzew i krzewów. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest drogą gruntową. Wartość nieruchomości według stanu z chwili dokonania darowizny i aktualnych cen rynkowych wynosi 313 500 złotych.szukam dobrego adwokata

Podkreślenia wymaga w tym miejscu, że Sąd z mocy art. 321 KPC związany jest zakresem żądania pozwu, poza który nie wolno mu wykroczyć przy orzekaniu. Oznacza to, że Sąd rozważa zasadność roszczenia o ochronę dóbr osobistych biorąc pod uwagę wyłącznie zarzut dotyczący naruszenia tych dóbr sprecyzowany w pozwie, nawet jeśli zauważa - w oparciu o ustalenia faktyczne poczynione w sprawie - inne jeszcze, nie wskazane przez powoda okoliczności świadczące o tym, że naruszenie dóbr osobistych miało miejsce. ranking adwokatów z łodziNiemoralne jest, zdaniem Sądu, grożenie przez pozwaną powódce wykreśleniem z rejestru członków jako konsekwencją nieuiszczenia przez nią w 30-dniowym terminie kwoty 150 zł - gdy zważy się na ogrom nieprawidłowości w całym postępowaniu pozwanej w stosunku do powódki. Powódka była członkiem pozwanej Spółdzielni od 1982 r. W 1984 r. pozwana zobowiązała się przydzielić powódce mieszkanie na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W 1986 r. powódka uiściła pełny wkład mieszkaniowy. I od tej pory pozwana Spółdzielnia nie zrealizowała swoich zobowiązań wobec powódki.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter